VÅRD & BOENDE

VÅRD BOENDE MM

SYSSELSÄTTNING


Vår verksamhetsmål är att genom aktiv (re)habilitering försöka höja patientens funktionsnivå och livskvalitet. Och att därtill bereda möjligheterna till ett så självständigt och aktivt liv som möjligt i gemenskap med andra.

Habiliteringen av den aktuella patientgruppen måste ske med varsamhet och realism vad gäller möjligheten till stora förbättringar, djup kunskap inom området, och fokus på vad som ger patienten möjlighet att här och nu leva ett så meningsfullt och värdigt liv som möjligt.

Habilitering blir självfallet i detta sammanhang ett mycket vittfamnande begrepp, inkluderande aktiviteter och sysselsättning, såväl som den nödvändiga medicinska behandlingen och omvårdnaden. Vi besitter en omfattande kompetens inom området, som även inkluderar en grundlig erfarenhet av somatisk vård vilket är av stor vikt för den aktuella målgruppen.

Till detta kommer kontinuerlig handledning av psykolog med 22 års erfarenhet av området psykosvård. Kontakt med anhöriga och vänner uppmuntras och stöds av den boendes kontaktperson som också kan följa med vid besök hos närstående. Anhöriga och vänner är välkomna att besöka oss och kan använda vår anhöriglägenhet vid sina besök.

KONTAKTPERSON


En hörnsten i arbetet med att säkerställa brukarinflytandet är den nära kontakten mellan personal och brukare i kontaktpersonsystemet, samt kontinuiteten i kontakten. Kontaktpersonen stöder individen utifrån dennes behov och genomfrandeplan, exempelvis hjälper till med alla vardagliga saker som städning, tvätt, ekonomi, kontakt med myndigheter, följa med till tandläkare eller andra nödvändiga besök, åka med på utflykter, handla kläder tillsammans med den boende osv. Allt den boende kan behöva ha hjälp med försöker kontaktpersonen ordna. Många av våra boende har gode män alternativt förvaltare. Finns sådan inte förordnad, försöker vi motivera den boende till detta och är behjälpliga med intyg vid ansökandet. I samarbete med den gode mannen och den boende utarbetas sedan en modell för hur privatekonomin skall hanteras. Med stöd av kontaktpersonen hos oss kan exempelvis veckovisa utbetalningar av fickpengar

ordnas. Då de flesta i den ordinarie omvårdnadspersonalen är undersköterskor eller sjuksköterskor, är det också brukligt att kontaktpersonen tar blodprover, kollar blodtryck och gör de sjukvårdande uppgifter som behövs.


Varje kontaktperson har också i uppgift att aktivt kontakta och etablera samarbete med de boendes anhöriga, samt i förekommande fall även gode män/förvaltare. Anhöriga bjuds in och bereds möjligheter att träffa personal och bilda sig en uppfattning om verksamheten på Storby Boende.


Kontaktpersonsystem tillämpas, och dessa står för individuellt anpassat stöd och träning i ADL-funktioner samt följer patienterna på aktiviteter. Allt i ett led för att tillförsäkra patienten rätten till ett så aktivt liv som möjligt, samt möjligheter till utveckling. Psykossjukdomar berör på ett genomgripande sätt hela personligheten och leder ofta till karakteristiska svårigheter i att sköta exempelvis egen hygien och städning, samt beledsagas av en fluktuerande insikt om nödvändigheten av att ta emot behandling för sjukdomen. Därför stöds patienterna hos oss i att ta emot ordinerad medicin som administreras av sjuksköterskor, samt i den utsträckning de inte själva klarar exempelvis städning, att ta emot hjälp, allt för att befrämja ett liv under värdiga förhållanden.


ANHÖRIGKONTAKT / SAMVERKAN


Vi samverkar med den placerande kommunen och utvärderar och följer upp insatserna. Vi samverkar med de aktörer som finns runt individen såsom psykiatriska öppenvården/slutenvården och själklart de anhöriga.


Vi deltar också i uppföljnings- och planeringsmöten med socialtjänst och anhöriga i de situationer detta är aktuellt. T ex vid umgänge med barn, där vi också kan bidra med personalstöd. Brukartillfredsställelseenkät riktad direkt till de boende samt d:o riktad till socialtjänsten har genomförts, och planeras bli ett återkommande inslag i kvalitetssäkringsarbetet.

Vid inflyttning upprättas ett planeringsunderlag för den boendes vård och rehabilitering, dels i form av en individuell plan innehållande kartläggning av sociala förhållanden och probleminventering. I detta definieras också specifikt vårt uppdrag i förhållande till placerare för underlättande av utvärdering. Handlingsplanen utformas självfallet i samråd med den boende samt placerande social myndighet. Detta utifrån målsättningen med placeringen, samt i förekommande fall i samarbete med övriga brukarintressen, exempelvis anhöriga.

BOENDE


Vi har 20 möblerade lägenheter med varierande storlek, från ett rum med kokvrå till två rum med kök. Vi kan också tillhandahålla trerumslägenheter för par som önskar bo gemensamt.

En del av lägenheterna är handikappanpassade.

Varje lägenhet har ett eget badrum.


Rullstolsvänliga gemensamhetsutrymmen innehållande kök, matsalar, tv- rum, välutrustad terapiavdelning och tvättstuga är öppna och bemannade dygnet runt. Styrketräningslokal och bordtennisrum kan disponeras dag- och kvällstid.AKTIVITETER


Fem dagar per vecka erbjuds sy- och hobbyverksamhet under handledning av arbetsterapiansvarig.

Utflykter tillsammans med personal anordnas varje vecka. Dessa kan antingen gå till närbelägna sevärdheter och olika kulturella begivenheter, eller också åker man och fikar på något café, alternativt gör en inköpsresa till t ex Mora eller Borlänge. De boende har möjlighet att delta i de vardagliga sysslorna på en bondgård med stöd av handledare, en dag per vecka.

Bassängbadsresa anordnas en gång per vecka, och den som vill kan också rida varje vecka.

Vi utnyttjar ofta vårt geografiska läge till naturnära upplevelser som promenader, bärplockning, fiske och skidåkning


Finns önskemål och behov av arbetsträning kan praktikplatser ordnas hos lokala företag, där boende som bedöms klara av detta kan få prova på olika sysslor.

De boende stöds för att ta del av det lokala utbildnings- och kulturutbudet, genom att vi aktivt hjälper till med transporter och även med kursavgifter om det behövs. Vi försöker alltid ta aktiv del av - och stötta den boende i dennes aktiviteter.UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING


Omvårdnads- och utvecklingssammanfattning skrivs varje halvår och sänds till placerande kommun, för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning och jämförelse mellan utfall och uppsatta mål. Vi bjuder också in placerare vid respektive kommun minst varje halvår för att öka möjligheten till gemensam utvärdering och planering av vården. Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplanering för Storby Boende sänds till samtliga placerare. Vi har hög tillgänglighet för kontakter med socialtjänsten och anser att en hög grad av integration av insatserna från kommun och oss är mycket viktig för utfallet av vårt arbete. Därför lägger vi också största vikt vid att försöka säkerställa en kontinuitet i detta samarbete.

När det gäller mindre åkommor och akuta tillstånd tas i första hand kontakt med Malungs vårdcentral. Någon ur personalen följer alltid med våra boende till läkar-, tandläkar- eller distriktsköterskebesök, då många av våra klienter inte vågar gå själva och många gånger inte heller riktigt kan berätta om vad som kan vara orsaken till besöket.

Nattetid och helger tillämpas ett arbetsledarjoursystem samordnat med våra "systerföretag" Alba, Österby, Harvik och Klingbrogården så att personal alltid kan nå erfaren arbetsledare. Givetvis har vi ett samarbete med den boendes hemkommun och dess psykiatriska öppenvård och ibland även slutenvården.